Jak vypracovat maturitní seminární práci z dějepisu?

22.04.2012 20:21

I. Termíny

a) Termín odevzdání „betaverze“ k připomínkám (elektronická či papírová podoba) – do 1. března maturitního roku.

Text by již měl být hotový (tedy finální verze) – podívám se na pravopisnou a stylistickou úroveň + na celkové dodržení požadavků. Potom provedete případné opravy.

b) Termín odevzdání čistopisu (papírová podoba) – do 1. dubna maturitního roku.

Seminární práce bude svázána kroužkovou vazbou (tedy žádné euroobaly apod.).

 

II. Struktura práce

a) Titulní strana: název školy (Gymnázium Pelhřimov), uprostřed název práce, pod ním jméno a příjmení autora, dole školní rok a místo vypracování – vše zarovnáno na střed

b) Obsah: automatický vytvořit ve MS Wordu (v liště Odkazy)

c) Úvod: proč jsem si vybral téma, proč je důležité, co bych rád zjistil, z jaké literatury vycházím a jak jsem pracoval. Již od úvodu využívejte poznámky pod čarou – budou pod čarou na příslušné stránce, ne na konci dokumentu. Dodržujte citační normu!

d) Stať: vlastní text práce. Je nutno ho dobře promyslet, postupovat logicky a využívat základních vědeckých principů (syntéza, analýza, indukce, dedukce, komparace). Stať je členěna na kapitoly, případně podkapitoly. Stať by měla mít 8-15 stránek, víc není potřeba. Máte si především vyzkoušet práci s literaturou, ne se mě snažit unudit k smrti:).

e) Závěr: stručné zhodnocení výsledků práce, vystižení nejnosnějších myšlenek a poznatků, možná přesah do budoucna

f) Doprovodný vědecký aparát: seznam použitých informačních zdrojů (bibliografie), přílohy - obrázky, grafy, mapy… (mohou být i v textu), přílohy jsou číslované a je na ně odkaz v textu + nezapomeneme i na seznam případných příloh.

 

III. Formální zásady, jež byste měli dodržovat při práci s textovým editorem při psaní textů

Písmo velikosti: 12 bodů Times New Roman v textu, Arial v nadpisech (nadpisy až do velikosti 16, větší už nevypadají dobře). Písmo nestínujeme, nebarvíme - netvoříme cirkusový plakát

Řádkování: 1 či 1,5 (řádkování 1,5 prodlouží průměrný text zhruba o ¼)

Zarovnání: buď doleva, nebo do bloku

Okraje: horní 35 mm, dolní 30 mm, levý 40 mm a pravý 25 mm (kvůli vazbě)

Odstavec: vždy odsazení prvního řádku odstavce, mezi odstavci žádná mezera!

Nadpisy a tituly: velikost písma max. 16 b

Označení kapitol a podkapitol: desetinné třídění (1.1.3); používají se maximálně 3 úrovně. Systém kapitol si nastavte ve Wordu. Kapitoly první úrovně začínat na nové stránce.

Poznámky pod čarou: písmo 10 Times New Roman. Poznámka začíná vždy velkým písmenem a končí tečkou. K poznámkování používáme vkládání poznámek pod čarou v textovém editoru.

Stránky: užívají se arabské číslice. Číslují se vždy všechny platné stránky, přičemž na některých stránkách se čísla nezobrazují (titulní strana, prázdné stránky…); umístění dole uprostřed.

Tisk: jednostranně

 

IV. Citace v textu (v poznámkách pod čarou)

Monografie jednoho autora: Josef PEKAŘ, Bílá hora. Její příčiny a následky, Praha 1921, s. 19.

Monografie jednoho až tří autorů: Ivan HLAVÁČEK - Jaroslav KAŠPAR - Rostislav NOVÝ, Vademecum pomocných věd historických, Praha 1985, s. 250. Pokud má text více než tři autory, uvedeme první tři a doplníme zkratkou aj.

Citace periodika: KRUMPHOLCOVÁ, J.: Komunikace českých královských měst v době předbělohorské. Úřední korespondence mezi Českým Brodem, Kolínem a Nymburkem. Kuděj 4, 2002, č. 1, s. 20-33 Vždy se cituje v pořadí ročník, rok, číslo.

Citace sborníku: K. W. DEUTSCH, Nation und Welt, in: H. Winkler (vyd.), Nationalismus, Königstein/Ts. 1978, s. 51. Na prvním místě je uveden autor příspěvku a jeho název, poté následuje „in:“, editor (vydavatel) sborníku a jeho název.

Heslo slovníku: Chotek, in: Ottův slovník naučný, sv. XII, Praha 1897, s. 370.

Při opakování odkazu stačí uvést: J. KUDRNA, Materiály, s. 234. Vždy se zkracuje do prvního smysluplného substantiva. Kdybychom tedy měli Palackého Dějiny národa českého v Čechách i v Moravě, zkrátíme na Dějiny.

Citace internetu: Na začátku uvést: „dostupné na internetová stránka“ [cit. 22. dubna 2012].

Citace pramene: Při citacích archivního materiálu je třeba nejprve uvést název a místo archivu, název fondu a bližší určení pramene. NA Praha, Zemský podkomořský úřad, inv. č. 6, sign. RKP 2853 (Podkomořská registra 1683-1687).

 

V. Seznam častých chyb aneb na co si dát Bacha (Alexandra)

a) Za čárkou a tečkou je vždy mezera. Před čárkou a tečkou nikdy!!!!

b) Mezi slovem před závorkou a začátkem závorky je vždy mezera (asi takhle), ale mezi závorkou a slovem uvnitř závorky mezera není.

c) Je-li na konci věty zkratka s tečkou, jako např. „atd.“, další tečka se již nepíše.

d) Viz se píše bez tečky (není to zkratka, ale rozkazovací způsob – podívej!).

e) Pozor na zdvojené mezery! Nejlepší pomůckou je stisknout CTRL+H a mezery nahradit.

f) Nespoléhejte na pravopisnou kontrolu v MS Wordu – v složitějších případech použijte PČP. Kontrola pravopisu je „strojová“, není schopná postihnout složitější větnou strukturu.

g) Nepište rozsáhlá, přetížená souvětí. Zkuste si souvětí přečíst na jedno nadechnutí. Pokud to nezvládnete, je kandidátem na rozdělení. Pokud se dlouhému souvětí nemůžete vyhnout, rytmizujte text použitím kratších vět.

—————

Zpět


Kontakt

Karel Kratochvíl

Gymnázium Pelhřimov
Jirsíkova 244
Pelhřimov 39301

Konzultační hodiny: středa 14:30 - 15:30Poděkování:

Za sponzorské dary na vybudování žákovské knihovny:

Ing. Jaroslavu Markvartovi, Ing. Josefu Tomcovi, Ing. Antonínu Chmelařovi, MUDr. Karlu Křikavovi. Ing. Ladislavu Medovi, Ing. Karlu Kratochvílovi